21 september 2018

C.G. TOTEM, een metafoor en meer

Reeds geruime tijd kijk ik uit naar deze aankondiging. Ik ben dan ook trots om  C.G. TOTEM te kunnen voorstellen aan het grote publiek.

Met meer dan 20 jaar expertise in het verhogen van betrokkenheid en engagement van medewerkers, het omgaan met verandering, KPI en performantie management en het verbeteren van processen, wil ik er samen met jou alles aan doen om het best mogelijk uit jezelf, je team en je organisatie te halen. 

U hoeft daarvoor niet harder te werken. Gewoon anders. Ons motto is dan ook "Work Smarter, not harder". Tot zo ver de publiciteit.

Graag vertel ik iets meer over de bedrijfsnaam C.G. TOTEM.

Het zaadje begon te kiemen in 2017. Om Certified Professional Coach te kunnen worden, werden mijn medestudenten en ik uitgedaagd een metafoor te zoeken voor hoe we in het leven staan en hoe we daarin onze rol als coach zien. Totem schoot onmiddellijk door mijn gedachten.

Totem als metafoor voor de coach

Vooreerst, totems helpen als herkenningpunt de weg te vinden. Een coach faciliteert het proces waarbij bestemming en de weg hier naartoe worden uitgezet. Tijdens deze tocht motiveert en inspireert de coach om van totem naar totem, van mijlpaal naar mijlpaal, te stappen.

Indianen hebben respect voor hun totems. Een essentieel element voor het verkrijgen van vertrouwen in de coach. Evenzo van belang als coach is respect voor jezelf. Blijf trouw aan je eigen waarden en overtuigingen. Blijf loyaal aan waar je voor staat.

Sommige totempalen dateren terug tot 1880. Deze zijn dan ook stevig geaard en in balans met de natuur. Als coach, trainer of adviseur is dit niet anders. Enkel zo kan je positieve energie geven aan je cliënten en hen steun geven om hun volledig potentieel te benutten.

Een totem is kleurrijk. Door het samenspel van kleuren en vormen wordt het geheel meer dan de som van de delen. Als professionele coach dien je respect te hebben voor de kleur en vorm van elk individu en team. Anderzijds dien je ieder van hen uit te dagen om te kiezen voor teamwerk zodat alle kleuren beter tot uiting komen.

Elke totem is uniek. Ieder heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. Ontwikkeling is dan ook voor niemand hetzelfde. Een gepersonaliseerde aanpak is dan ook op zijn plaats.

Tenslotte, totems herinneren mij aan Arendsoog en Witte Veder. Als tiener hielden ze mij nachten lang wakker tijdens het lezen van hun avonturen. Behalve spanning en plezier, beleefde ik intense dromen toen ik mee aan hun zijde vocht voor gerechtigheid. Is dat ook niet wat mensen verwachten van hun coach? Sommigen motiveren om dromen durven waar te maken en anderen supporteren om terug te durven dromen.


C.G. TOTEM KMO familiebedrijf
Copyright (C) 2018 - Steven Boute

Een logo dat symbool staat voor onze aanpak

Onze totem symboliseert hoe we waarde willen toevoegen als coach, facilitator, adviseur, trainer én als mens.

Op jouw vraag vervoegen we jou of jouw team op een tocht waarvan jij start, mijlpalen en eindpunt zelf bepaalt. Onderweg voorzien we tools en advies zodat je op een bepaald moment zelfstandig verder kan zonder afhankelijk te zijn van ons.

Ongetwijfeld zijn er obstakels die dienen overwonnen te worden. Meren dienen te worden overgestoken; bergen dienen bedwongen te worden. Vandaar dat we stevige schoenen aantrekken zodat je op onze steun kunt rekenen wanneer het moeilijker wordt. Hou echter in je achterhoofd dat we je zacht maar gestaag zullen duwen om controle over je eigen bestemming te nemen.

Zoals een arend houden we overzicht met onze scherpe ogen. We zullen meedenken over welke stappen dienen te worden gezet en welke acties of ontwikkeling hierbij nodig is om het eindpunt te halen.

We zullen oplossingen en tools aanbieden die je helpen om sneller vooruit te gaan. We zullen luisteren, inzichten delen, je challengen wanneer je afwijkt van het uitgestippelde pad en je motiveren om door te zetten wanneer het wat moeilijker wordt.

Onze ambitie: sterke en empowerde cliënten die na onze interventie slimmer werken – niet harder.


Waarvoor staat C.G. dan?

Door een andere opdracht heb ik de geschiedenis van mijn familie tot terug in 1880 beter leren kennen.

Het leven van mijn voorouders was anders dan ik had gedacht. Enerzijds waren er naast de oorlogen en armoede ook conflict, trauma en vroegtijdige overlijdens van jonge ouders en kinderen. Anderzijds vond ik vergevensgezindheid, geduld, doorzettingsvermogen, creativiteit en eveneens een familielid die tot een held werd uitgeroepen door de natie.

Naast inspiratie kwam ik ook tot inzicht dat deze gebeurtenissen, ook al waren sommige generaties terug, een impact hebben gehad op hoe ik ben geworden, hoe ik denk en hoe ik handel. Mijn grootouders hebben ons niet alleen hun liefde en aandacht gegeven, maar ook positieve energie. Op subtiele wijze hebben ze ons hun levenswijsheid doorgegeven.

Vandaar, om mijn afstemming te eren en mij blijvend te herinneren om door te geven in het leven, voeg ik met trots de initialen toe van mijn doopouders: Cyriel en Godelieve.

***

Totems zijn monumentale palen of pilaren bestaande uit symbolen en figuren die erin zijn gesneden of eruit gekerfd. Meestal gemaakt van grote bomen, worden ze gebruikt om iets te symboliseren, het herdenken van voorouders, het aanduiden van clan-afstamming, het uiting geven aan bekende legendes of het weergeven van opmerkelijke gebeurtenissen.

Ze kunnen een puur architecturale functionele functie hebben, dienen als welkomsteken, het bewaren van overblijfselen van overleden voorouders, of als uiting van publieke spot met iets of iemand. Ze kunnen eveneens een historisch verhaal van betekenis belichamen voor de mensen die de paal hebben gesneden en geplaatst.

Bron: Wikipedia
***


C.G. TOTEM, a metaphor and more

I'm proud to introduce you C.G. TOTEM helping people to Work Smarter - not harder.

I have been looking forward to share this news with family, friends and former colleagues. As with many of you I have been communicating in English, I made an exception to only publish in Dutch on this site. I just want you to be part of this. Thanks to the initiatives and projects we have been working on together, I am now capable to start my own business. If you need my support, remember: I'm just a phone call away!

With more than 20 years of expertise in improving employee engagement, performance management, dealing with change and process improvement, I will support you to get the best possible out of yourself, your team and your organization.

So far publicity. The intend of this article is to explain you how I came about to pick C.G. TOTEM as company name.

It all started in 2017. In order to become a Certified Professional Coach, my classmates and I got challenged to select a metaphor representing how we stand in live and act as coach. Totem* came straight to my mind.

Totem as metaphor for the coach

First, totems help to find the way. A good coach supports his coachee determining their destination and the road to get there. During this journey, the coach motivates and inspires to start and keep on advancing from totem to totem.

Totem and respect go hand in hand. To establish trust, respect is an essential element. Equally important in live is demonstrating respect to yourself by staying loyal to your own personal values, beliefs and where you stand for.

Some poles date back to 1880. As such, a totem must be strongly grounded and in balance with nature. A coach, consultant or trainer needs the same in order to provide positive energy and help empower people so they can realize their full potential. Without it, adding value to the coachee will be challenging.
They are colorful. Each colour is equally important to picture the story of the pole. By working together, the carvings are colorized in such a way that the whole is so much nicer than the sum of the individual parts. As professional coach you provide support to help people blend colors in a better way.
Each totem is unique. Each coachee and team has his own story and background. As such, no development process is the same. Therefore, a customized approach is required.
Finally, totems remind me about 'Arendsoog' (Eagle Eyes) and 'Witte Veder' (White Feather) keeping me awake late when I was a teenager. Reading their adventures brought excitement, fun and many dreams where I joined forces with them. Provide support to some to bring dreams alive and helping others to move on and start dreaming again. Isn't that something that you expect from a coach as well?

Logo C.G. TOTEM Copyright (C) 2018 by Steven Boute
Copyright (C) 2018 by Steven Boute

My own totem as metaphor for how I operate

My totem contains symbols telling you how I want to add value as a coach, facilitator, adviser, trainer, and as a person in live in general.

Upon request I will join your for a journey where start, stopovers and end point are determined by you. On the road we'll provide you with tools and advice so you can move on independent at a given point.

For sure, during these walks, dirt and obstacles may hinder the path. Lakes might need to be crossed. Hills may need to be conquered. No doubt, sturdy hiking boots are part of my outfit as you need to be able to rely on me when it gets tough. Do however bear in mind I will also push you gently but steadily to be in control of your own destination.

Like an eagle, I will look at the big picture with sharp eyes. I will help you identify the job-to-be-done and the development required to arrive at your desired destination.

I will apply techniques to help you move forward - faster than without me joining the journey. Independent from the path chosen, I will listen, share insights when appropriate, warn when deviating too much from the targeted destination, and motivate you to pursue the journey when it gets tough.

My ambition: leave you stronger and empowered at the jumping-off point, working smarter - not harder.

So what about C.G.

For another assignment I had to study my recent family history. I did a little more and went back to 1880.

Life for my ancestors was more tough than I ever could have imagined. There was not only war and poverty. There was also conflict, trauma, and mortality of young parents.
On the other hand, I found forgiveness, patience, endurance, creativity, and even a family member honored as a hero by the Belgian government.

Besides being an inspiration, I realized these events - even dating back generations ago - indirectly have had an impact on who I am, how I think, and how I act. My grand parents did not only spoil me with their attention and love. They also succeeded to convert what happened in the past into positive energy to us. They have been passing on their wisdom in a subtle way. Since I came to this insight, they became even more important to me then ever before.

So this is how C.G. came along. To commemorate my lineages and to remind me to pass on in life, I have added the initials of my godparents - Cyriel and Godelieve.

*****
Totems are monumental carvings consisting of poles, posts or pillars, carved with symbols or figures. Usually made from large trees, they are used to symbolize or commemorate ancestors, clan lineages, cultural beliefs that recount familiar legends, or notable events.

Totems may also serve as functional architectural features, welcome signs, mortuary vessels for the remains of deceased ancestors, or as a means to publicly ridicule someone. They may embody a historical narrative of significance to the people carving and installing the pole.
(source: Wikipedia)

*****