PRIVACY

C.G. TOTEM bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@cgtotem.com.


Verwerkingsdoeleinden
C.G. TOTEM bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).


Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR):
(a) toestemming,
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant/prospect steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden of het naleven van wettelijke verplichtingen, zullen de persoonsgegevens van de klant/prospect worden gedeeld met enige andere partner van C.G. TOTEM;

C.G. TOTEM garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).

Voor commerciƫle doeleinden zullen persoonlijke gegevens van prospects, klanten, leveranciers en mogelijke partners behouden worden voor een periode van maximum 5 jaar na afloop van het laatste contact met de contactpersoon of het bedrijf.


Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 
De prospect/klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant/prospect het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de prospect/klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@cgtotem.com.


Direct marketing
De prospect/klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht
De prospect/klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Cookies
Onze website is gebouwd op een platform ondersteund door Google. Google gebruikt cookies. Voor meer informatie omtrent gebruik van cookies door Google en hoe deze te verwijderen uit uw browser, verwijzen we u liefst door naar Google.

Meer info Google omtrent doel en gebruik cookies:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

Meer info omtrent hoe cookies te beheren in uw browser: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=nl